ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ (“Banka”) ​KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ODEABANK KENDİ MASALINI YARAT ÇEKİLİŞ AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Odea Bank Anonim Şirketi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

Veri Sorumlusu: Odeabank A.Ş.
Adres: Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. No:199/119 Şişli/İstanbul
Mersis: 0-6340-4219-7300010
İletişim: +90 212 304 84 44

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Odea Bank A.Ş. (“OdeaBank”) tarafından aşağıda belirtilen kişisel verileriniz “Odeabank Kendi Masalını Yarat” isimli çekiliş kapsamında belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir.

Kişisel Veri Kategorisi ve Kişisel Veri Veri İşlenme Amacı Hukuki Sebep
Kimlik Bilgisi (İsim ve Soyisim) Odeabank A.Ş. tarafından çekilişin düzenlenebilmesi, Çekilişe katılmaya hak kazananların tespiti ve değerlendirilmesi, Çekiliş sonucu hak kazananlara yönelik hediyenin gönderilebilmesi, Denetim faaliyetinin gerçekleştirilmesi, Operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,  Talep ve şikayetlerin takibi, 6698 sayılı Kanun'un madde 5/2-c de belirtilen hukuki sebebe dayanılarak işlenmektedir.
İletişim Bilgisi (Adres ve Telefon) Çekiliş sonucu hak kazananlara yönelik hediyenin gönderilebilmesi ve bilgi verilmesi, Denetim faaliyetinin gerçekleştirilmesi, Operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,  Talep ve şikayetlerin takibi 6698 sayılı Kanun'un madde 5/2-c de belirtilen hukuki sebebe dayanılarak işlenmektedir.
Diğer Bilgiler (Instagram Kullanıcı Adı) Odeabank A.Ş. tarafından çekilişin düzenlenebilmesi, Çekilişe katılmaya hak kazananların tespiti ve duyurulması, Denetim faaliyetinin gerçekleştirilmesi, Operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,  Talep ve şikayetlerin takibi, 6698 sayılı Kanun'un madde 5/2-c de belirtilen hukuki sebebe dayanılarak işlenmektedir.

c) Kişisel Veri İşlenmesinin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz elektronik ve dijital yöntemlerle güvenli şekilde işlenmektedir. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaç ve yöntemlerle 6698 sayılı Kanun’un madde 5 / fıkra 2 / bend c’de belirtilen hukuki sebebe dayanılarak işlenmektedir.

ç) Kişisel Verilerin Aktarımı

Odea Bank A.Ş. (“OdeaBank”) yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi “Odeabank Kendi Masalını Yarat” isimli çekiliş kapsamında kargo firmalarına, iş ortaklarına, tedarikçilerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına Çekiliş sonucu hak kazananlara yönelik hediyenin gönderilebilmesi, Denetim faaliyetinin gerçekleştirilmesi, Operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, Talep ve şikayetlerin takibi amaçlarıyla aktarabilecektir.

d) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.odeabank.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Politika metninde düzenlenen yöntemlerle Bankamıza iletmeniz durumunda Banka talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Banka tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.​

Kanun kapsamında veri sorumlusu olan Odea Bank A.Ş.’ye aşağıdaki linkten başvuru yapabilirsiniz:

https://www.odeabank.com.tr/tr-TR/bize-ulasin/Sayfalar/iletisim-formu.aspx ​​​