Tanıtım

Audi Saradar Group bünyesinde faaliyet gösteren ODEA Bank AŞ olarak, yasa dışı yollarla elde edilen paraların aklanması veya yasa dışı amaçlarla kullanılacak fonların aktarılması ile ilgili işlemlere doğrudan veya dolaylı olarak müdahil olmamak için suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi ile mücadeleye önem vermekteyiz.

Bankamız Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanın Önlenmesine(SGAÖ/TFM) Dair Politikası, aşağıda belirtilen SGAÖ/TFM koşullarını karşılamak için hazırlanmıştır:

 • Türkiye’de yürürlükte olan SGAÖ/TFM kanunlar ve bağlı mevzuat.
 • Audi Saradar Grubu Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin finansmanın Önlenmesine Dair Politikası
 • Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Avrupa Birliği (Yönergeleri) , Wolfsberg Grubu, Egmont Grubu vb. dahil olmak üzere bu konu ile ilgili çalışan uluslararası grupların tavsiyeleri:

Bu Politika, aşağıdaki kategorilerde yer alan her personel için geçerlidir:

 • Bir hizmet sözleşmesine tabi olsun olmasın veya başka hizmetler için Banka tarafından istihdam veya tayin edilenler; örneğin direktörler, ortaklar ve danışmanlar; veya
 • Yüklenici veya aracı kurum personeli gibi, Banka ve bir üçüncü taraf arasındaki düzenleme kapsamında hizmetleri Banka tasarrufunda ve kontrolünde olan personel.

Bankamız, SGAÖ/TFM kanunları ve mevzuatı gereğince, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi ile mücadele etmek için bir SGAÖ/TFM Uyum Programı geliştirmiştir. Bu programı tüm iş ve faaliyetlerinde kullanılmaktadır.

Geliştirilen Uyum Program risk bazlı bir yaklaşıma dayanır ve aşağıdaki öğeler bu programın ana faktörlerini oluşturmaktadır;

 • SGAÖ/TFM politika ve prosedürlerinin geliştirilmesi,
 • Risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İzleme ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Bir Uyum Görevlisinin tayin edilmesi ve Uyum Biriminin tesisi,
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi.

Yönetim Kurul, Bankamızın faaliyetlerinin kapsam ve mahiyetine yetecek verimli ve etkin bir Uyum Programı’nın uygulanmasından sorumludur. Uyum Görevlisi ve Uyum Birimi, Program kapsamındaki faaliyetlerini, Yönetim Kurulu’nun sorumluluğu, gözetimi ve denetimi altında icra etmektedir.

Müşteri Kabul Politikası, potansiyel bir müşterinin kabul veya reddedilmesi kriterlerini tanımlar. Banka, müşteri ile iş ilişkisi kurarken bu politikanın aşağıdaki hükümlerine bağlı kalmalıdır:

 • Anonim/ sahte isimler ve rumuzlar için hesap açılmamalıdır.
 • Tabela Bankaları için hesap açılmamalıdır.
 • Müşterinin işbirliği yapmaması ve bu nedenle de müşteri değerlendirmesinin yapılamadığı durumlarda hesap açılmamalıdır. (Örneğin; Bankanın müşterinin kimliğini doğrulayamaması veya paylaşılan bilgilerin güvenilirliğinden şüphe duyulması hallerinde)
 • Gerekli yerlerde gerçek faydalanıcının tespiti dahil müşteri kimlik tespiti ve doğrulaması gerçekleşmeden ve iş ilişkisinin amacı ve amaçlanan mahiyetine ilişkin bilgi edinilmeden, Banka kaynak veya aktif sunmamalı veya kabul etmemelidir.

Banka, yerel ve uluslararası yaptırım listelerinde (OFAC, EU, UN, Fransa, İngiltere veya varsa ulusal liste) ve banka içi yasaklı listelerinde yer alan gerçek veya tüzel kişiye hesap açmamalı veya iş ilişkisi kurmamalıdır.

Bankamız Politikası’na göre yapılması gereken durum değerlendirmesinin seviyesi; müşteri ve hizmet türüne, yerleşik olduğu ülkeye, iş hacmi ve mahiyetine göre değişir.

Risk bazlı bir yaklaşımın benimsenmesi, suç geliri aklama ve terörizmin finansmanına ilişkin bir risk yönetimi sürecinin benimsendiği anlamına gelir. Bu süreç, risklerin mevcudiyetinin tespit edilmesi, risk değerlendirmeleri yapılması ve tanımlanmış riskleri yönetmek ve azaltmak için stratejiler geliştirilmesi hususlarını kapsar.

Değerlendirilen risklere göre uygun prosedürler uygulanır. Yüksek risk sınıfında bulunan alanlar, güçlendirilmiş müşteri durum tespiti/değerlendirmesi kontrolleri ve güçlendirilmiş işlem izleme gibi gelişmiş prosedürlere tabidir. Risklerin düşük olduğu durumlarda basitleştirilmiş veya azaltılmış kontroller uygulanır.

Etkili bir risk bazlı yaklaşım uygulanması için Banka, muhtemel para aklama risklerine yönelik aşağıdaki kriterleri (risk kategorileri) tanımlamıştır:

 • Müşteri Riski.
 • Ürün/Hizmet Riski.
 • Ülke Riski veya Coğrafi Risk.

İş ilişkileri ve hesapların izlenme süreci, belirli bir işlemin fon kaynağının teyit edilmesi ve bu işlemin mahiyetinin analiz edilmesi ile başlar. İşlemlerin müşteri risk profili ve iş faaliyetleri ile tutarlı olması gerekir. Bu bakımdan, aşağıdaki faktörlere göre makul bir tanı konmalıdır:

 • Müşterinin içinde yer aldığı risk seviyesi,
 • İş ilişkisinin mahiyeti ve geçmişi,
 • İşlemden kaynaklanan risk seviyesi (önceden belirtilen risk değerlendirme matrisinin uygulanması ile bulunan).

Bankamızın 5549 sayılı Kanun ve bağlı mevzuat kapsamındaki yükümlülüklere uyumunu sağlamak üzere, Bankamız personelinin bilgi ve farkındalık seviyesini arttırmak amacıyla düzenli eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.

Eğitimin amacı:

 • Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında kullanılan tekniklerin gözden geçirilmesi,
 • Yürürlükteki kanun, mevzuat ve genelgelerin getirdiği yükümlülükler ile uyumun sağlanması,
 • Bankamızın SGAÖ/TFM politika ve prosedürleri ile risk bazlı yaklaşımının uygulanmasının desteklenmesi,
 • Bankamız çalışanlarını SGAÖ/TFM ile ilgili görev ve sorumlulukları hakkında bilinçlendirerek, Banka içerisinde bir uyum kültürünün oluşturulması,
 • İncelenmesi/araştırılması gereken işlemlerin gözden geçirilmesi,

Bankamız çalışanlarının bu tür eğitimlere katılması ve periyodik eğitimlerden geçmesi; ayrıca, SGAÖ/TFM kanun ve bağlı mevzuatından doğan yükümlülüklerinden haberdar olması ve suç unsurlarından uzak durması gerekmektedir.

SGAÖ/TFM İç denetiminin amacı, tüm SGAÖ/TFM Programı’nın yeterliliği ve verimliliğine ilişkin Yönetim Kurulu’na güvence verilmesidir.

Yıllık ve risk bazlı bir yaklaşımla Bankamız aşağıdaki hususların incelenmesi ve kontrol edilmesini sağlamalıdır:

 • SGAÖ/TFM politika ve prosedürlerinin uygulanması,
 • SGAÖ/TFM risk yönetimi sürecinin yeterliliği ve etkinliği,
 • İşlem hareketlerinin ve iş ilişkilerinin izlenmesi ve kontrol edilmesi,
 • SGAÖ/TFM eğitim faaliyetlerinin yeterliliği ve etkinliği,
 • İşlem hareketlerinin iç ve dış yasa, düzenleme ve politika gereklilikleri ile uyumu.

İç denetim sonucu belirlenen eksiklikler, hatalar, ihlaller ve suistimallerin yanı sıra gelişime yönelik düzeltici önlemler ve tavsiyeler de Yönetim Kurulu’na raporlanır.