Tarih: 28.05.2018
Konu: Özel Durum Açıklaması
Özet Bilgi: Tahvil/bono ihraç limiti -SPK başvurusu

Bankamız Yönetim Kurulu'nca alınan 20.12.2017 tarih ve 2017/080 sayılı karar ile;
Toplam 900.000.000 TL borçlanma aracı ihraç limiti için SPK'ya gerekli başvuruların yapılmasına, ihraç edilecek borçlanma araçlarının halka arz edilerek ve/veya borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış sureti ile ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının, 900 milyon TL (dokuz yüz milyon Türk Lirası) tutarı geçmeyecek şekilde tek veya farklı tertipler halinde ihracı kapsamında nominal tutarının, satış fiyatının, 3 (üç) yılı geçmeyecek şekilde vadesinin, faiz oranının (piyasada işlem gören T.C. Hazine Müsteşarlığı'nca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin getirileri gösterge alınmak üzere Genel Müdürlük tarafından ek getiri oranının belirlenmesi), faiz türünün (sabit ve/veya değişken) belirlenmesi, satışının tamamlanması ve borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'un ilgili pazarında işlem görmesi de dahil olmak üzere gereken bütün işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine, bu hususta başvuru ve ihraç süreçleri ile ilgili her türlü sözleşme, belge ve dokümanların imzalanması, her türlü görüşmenin gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak Genel Müdür ve/veya Genel Müdür Yardımcısı Sayın Alpaslan Yurdagül ile birlikte Direktör Sayın Estel Gürdoğan ve/veya Grup Müdürü Sayın Merih Aynacı'dan herhangi ikisinin müşterek imzası ile yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Bu karar kapsamında; toplam 900.000.000 TL borçlanma aracı ihraç limiti için SPK nezdinde gerekli başvurular yapılmıştır.

Dokümanı görüntülemek için tıklayınız.

Tarih: 01.08.2017
Yönetim Kurulu Karar Tarihi: :19.06.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi: USD
Tutar: 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü: Borçlanma Aracı
Satış Türü: Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı: Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü: Özel Sektör Tahvili
Vadesi: 01.08.2027
Vade (Gün Sayısı): 3.652
Satış Şekli: Yurtdışı Satış
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi: 28.07.2017

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Bankamız tarafından 1 Ağustos 2017 tarihinde yurtdışında ihraç edilen 300 milyon ABD Doları tutarındaki 10 yıl vadeli Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracının satış işlemleri tamamlanmış olup bedel Bankamız hesaplarına yansımıştır.

İhraca ilişkin tertip ihraç belgesi onaylanmış olup söz konusu dokümanı ekte bulabilirsiniz.

Dokümanı görüntülemek için tıklayınız.

Tarih: 17.07.2017
Konu: İhraç Belgesi
Özet Bilgi: İhraç Belgesi Hk.

Bankamız Yönetim Kurulu, katkı sermaye temini amacıyla 300 milyon ABD doları veya diğer para birimleri cinsinden muadili tutara kadar, yurtdışında ihraç edilecek, vadesi ve faizi ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek tahvil ve/veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı için gerekli tüm işlemlerin yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi hususlarında SPK'ya başvuru gerçekleştirmek üzere karar almış ve 06.07.2017 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmıştır.
Başvurumuz SPK tarafından uygun bulunmuş olup, 14.07.2017 tarihli ve 2017/25 sayılı SPK Bülteni'nde başvurunun onaylandığı duyurulmuştur. SPK tarafından onaylı ihraç belgesi ekte sunulmuştur.

Dokümanı görüntülemek için tıklayınız.

Tarih: 06.04.2017
Konu: Özel Durum Açıklaması – Genel
Özet Bilgi: Sermaye Piyasası Aracı İhracı – Satışın Tamamlanması

Bankamızın, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 91 gün vadeli 100.823.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı gerçekleşmiş olup, vade başlangıç tarihi 7 Nisan 2017 itfa tarihi 7 Temmuz 2017’dir.

Dokümanı görüntülemek için tıklayınız.

Tarih: 29.11.2016
Konu: İhraç Belgesi
Özet Bilgi: Borçlanma Aracı İhracına ilişkin SPK İhraç Belgesi Hakkında

Bankamızca yurt içinde 700.000.000 Türk Lirası nominal değerde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle ihraç edilecek banka bonosu ve/veya tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/11/2016 tarih ve 32/1139 sayılı kararıyla onayladığı ihraç belgesi ekte sunulmuştur.

Dokümanı görüntülemek için tıklayınız.

Tarih: 21.06.2016
Konu: Sermaye Piyasası İhracı – Satışın Tamamlanması
Özet Bilgi: Bono İhracının Tamamlanması

Bankamızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Kasım 2015 tarih ve 31/1427 sayılı izni ile onaylanan ihraç başvurusu kapsamında, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 51.030.000.- TL nominal değerli, 94 gün vadeli bonoların ihracı tamamlanmıştır. Bonoların vade başlangıç tarihi 21 Haziran 2016 olup, itfa tarihi 23 Eylül 2016'dır.

Dokümanı görüntülemek için tıklayınız.

Tarih: 27.04.2016
Konu: Sermaye Piyasası İhracı – Satışın Tamamlanması
Özet Bilgi: Bono İhracının Tamamlanması

Bankamızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Kasım 2015 tarih ve 31/1427 sayılı izni ile onaylanan ihraç başvurusu kapsamında, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 42.700.000.- TL nominal değerli, 179 gün vadeli bonoların ihracı tamamlanmıştır. Bonoların vade başlangıç tarihi 28 Nisan 2016 olup, itfa tarihi 24 Ekim 2016'dır.

Dokümanı görüntülemek için tıklayınız.

Tarih: 18.01.2016
Konu: Sermaye Piyasası İhracı – Satışın Tamamlanması
Özet Bilgi: Bono İhracının Tamamlanması

Bankamızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Kasım 2015 tarih ve 31/1427 sayılı izni ile onaylanan ihraç başvurusu kapsamında, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 101.420.000.- TL nominal değerli, 179 gün vadeli bonoların ihracı tamamlanmıştır. Bonoların vade başlangıç tarihi 18 Ocak 2016 olup, itfa tarihi 15 Temmuz 2016'dır.

Dokümanı görüntülemek için tıklayınız.

Tarih: 16.11.2015
Konu: İhraç Belgesi
Özet Bilgi: Borçlanma Aracı İhracına ilişkin SPK İhraç Belgesi Hakkında

Bankamızca yurt içinde 200.000.000 Türk Lirası nominal değerde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle ihraç edilecek banka bonosu ve/veya tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/11/2015 tarih ve 31/1427 sayılı kararıyla onayladığı ihraç belgesi ekte sunulmuştur.

Dokümanı görüntülemek için tıklayınız.

Tarih: 05.10.2015
Konu: Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Özet Bilgi: Borçlanma Aracı İhracı İçin Karar Alınması ve Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi

Bankamız Yönetim Kurulu'nca bono ve tahvil ihracına, bu doğrultuda aşağıda detayları verilen işlemlerin gerçekleştirilmesine,

Bankamızca toplam 200 milyon TL (iki yüz milyon Türk Lirası) tutara ve 3 (üç) yıla kadar vadeli borçlanma araçları (bonolar ve/veya tahvil) ihraç edilmesine, TL cinsinden çıkartılacak borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış sureti ile ihraç edilmesine,

İhraç edilecek borçlanma araçlarının, 200 milyon TL (iki yüz milyon Türk Lirası) tutarı geçmeyecek şekilde tek veya farklı tertipler halinde ihracı kapsamında nominal tutarının, satış fiyatının, 3 yıllık geçmeyecek şekilde vadesinin, faiz oranının (piyasada işlem gören T.C. Hazine Müsteşarlığı'nca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin getirileri gösterge alınmak üzere Genel Müdürlük tarafından ek getiri oranının belirlenmesi), faiz türünün (sabit ve/veya değişken) belirlenmesi, satışın tamamlanması ve borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'un ilgili pazarında işlem görmesi de dahil olmak üzere gereken bütün işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlük'ün yetkilendirilmesine, konuyla ilgili yasal evrak ikmal edilerek Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvuruların yapılması ve ihraç belgesi alınması için Genel Müdürlük'ün yetkilendirilmesine, karar verildi.

Dokümanı görüntülemek için tıklayınız.

Tarih: 23.07.2015

Konu: Sermaye Piyasası İhracı – Satışın Tamamlanması
Özet Bilgi: Bono Satışının Tamamlanması

Odea Bank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Aralık 2014 tarih ve 34/1165 sayılı izni ile onaylanan ihraç başvurusu kapsamında halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satılmak üzere 178 gün vadeli 160.160.000.- TL. nominal değerli bonolarının satışı 22 Temmuz 2015 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 24 Temmuz 2015 olup, itfa tarihi 18 Ocak 2016'dır.

Dokümanı görüntülemek için tıklayınız.

Tarih: 30.06.2015
Konu: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)
Özet Bilgi: Avrupa İmar Ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) Temin Edilen Kredi Hakkında

Odea Bank A.Ş., Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile kobi ve mikro işletmelerin yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere 5 yıl vadeli 60 Milyon Euro tutarında kredi anlaşması imzaladı.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Dokümanı görüntülemek için tıklayınız.

Tarih: 24.02.2015
Konu: Borçlanma Aracı İhracı – Gelişmeler
Özet Bilgi: Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Gelişmeler

Odea Bank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Aralık 2014 tarih ve 34/1165 sayılı izni ile onaylanan ihraç başvurusu kapsamında halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satılmak üzere 177 gün vadeli 81.462.000,- TL. nominal değerli bonolarının satışı 19-20-23 Şubat 2015 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 25 Şubat 2015 olup, itfa tarihi 21 Ağustos 2015'tir.

Dokümanı görüntülemek için tıklayınız.

Tarih: 15.01.2015
Konu: Borçlanma Aracı İhracı – Gelişmeler
Özet Bilgi: Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Gelişmeler

Odea Bank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Aralık 2014 tarih ve 34/1165 sayılı izni ile onaylanan ihraç başvurusu kapsamında halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satılmak üzere 179 gün vadeli
150.000.000,- TL. nominal değerli bonolarının satışı 12-13-14 Ocak 2015 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 16 Ocak 2015 olup, itfa tarihi 14 Temmuz 2015'tir.

Dokümanı görüntülemek için tıklayınız.​​​​​

Tarih: 5.12.2014
Konu: Borçlanma Aracı İhracı – Gelişmeler
Özet Bilgi: Borçlanma Aracı İhracına ilişkin SPK İhraç Belgesi Hakkında

Bankamızca yurt içinde 400.000.000 Türk Lirası nominal değerde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle ihraç edilecek banka bonosu ​ve/veya tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3.12.2014 tarih ve 34/1165 no'lu kararıyla onayladığı ihraç belgesi sunulmuştur.

Dokümanı görüntülemek için tıklayınız.​​​​​

Tarih: 12.11.2014
Konu: Sermaye Piyasası Aracı İhraç Başvurusu
Özet Bilgi: Banka Bonosu ihracı SPK başvurusu hakkında

Bankamız 13 Ağustos 2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı itibariyle nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilmesi planlanan 400.000.000 TL değerinde borçlanma aracı için ihraç limiti alınmasına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Dokümanı görüntülemek için tıklayınız. ​​​​​

Tarih: 18.08.2014
Konu: Sermaye Piyasası Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması
Özet Bilgi: Odea Bank A.Ş Borçlanma Aracı İhracı Hk.

İlgi a) 14.08.2014 tarihli açıklama İlgili kayıtlı açıklamamız ile Odea Bank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Mayıs 2014 tarih ve 15/456 sayılı izni ile onaylanmış olan ihraç başvurusu kapsamında halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihracı gerçekleştirilen 179 gün vadeli iskontolu bononun dağıtılan nominal tutarı 150.000.000- TL. olarak gerçekleşmiştir.

Dokümanı görüntülemek için tıklayınız. ​​​​​

Tarih: 14.08.2014
Konu: Borçlanma Aracı İhracı – Gelişmeler
Özet Bilgi: Borçlanma aracı ihracına ilişkin çalışmalar

Odea Bank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Mayıs 2014 tarih ve 15/456 sayılı izni ile onaylanan ihraç başvurusu kapsamında halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satılmak üzere 179 gün vadeli 100.000.000,- TL. nominal değerde (fazla talep gelmesi durumunda 150.000.000,-TL nominale kadar artırılacaktır) iskontolu bononun 15.08.2014 tarihinde ihraç edilmesi planlanmakta olup, söz konusu ihraç için çalışmalara başlanmıştır.

Dokümanı görüntülemek için tıklayınız. ​​​​​

Tarih: 26.05.2014
Konu: Borçlanma Aracı İhracı – Satışın Tamamlanması
Özet Bilgi: Borçlanma aracı ihracına ilişkin çalışmalar

İlgi a) 22.05.2014 tarihli açıklama
İlgili kayıtlı açıklamamız ile Odea Bank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Mayıs 2014 tarih ve 15/456 sayılı izni ile onaylanmış olan ihraç başvurusu kapsamında halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihracı gerçekleştirilen 179 gün vadeli iskontolu bononun dağıtılan nominal tutarı 150.000.000- TL. olarak gerçekleşmiştir.

Dokümanı görüntülemek için tıklayınız. ​​​​​

Tarih: 22.05.2014
Konu: Borçlanma Aracı İhracı – Gelişmeler
Özet Bilgi: Borçlanma aracı ihracına ilişkin çalışmalar

Dokümanı görüntülemek için tıklayınız. ​​​​​

Tarih: 21.05.2014 
Konu: Borçlanma Aracı İhracı – Gelişmeler
Özet Bilgi: Borçlanma Aracı İhracına ilişkin SPK İhraç Belgesi Hakkında

Bankamızca yurt içinde 300.000.000 Türk Lirası nominal değerde, 3 yıla kadar vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle ihraç edilecek banka bonosu ve/veya tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.05.2014 tarih ve 15/456 no'lu kararıyla onayladığı ihraç belgesi sunulmuştur.

Dokümanı görüntülemek için tıklayınız. ​​​​​​​

​​​​​