Değerli müşterilerimiz,

Odea Bank A.Ş. olarak, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

KVKK gereğince müşterilerimizin, hizmetlerimizden faydalanmak amacıyla kişisel verilerini tarafımızla paylaşması halinde Bankamız, veri sorumlusu olarak, Kanun’un belirlediği çerçevede kişisel verilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek ve sınırlı olarak 3. Kişilere açıklayabilecek, devredilebilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amacı, B​ankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymaktır.

Kişisel veriler Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. Kişisel verilerin aktarılabileceği kişiler ve kuruluşlar Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73/4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşlar, yurtiçi/yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

KVKK madde 11 ile düzenlenen haklarınız şu şekildedir:

Bankamıza başvurarak; kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu haklar KVKK madde 28’de belirtilen istisnalarla sınırlandırılmış olup söz konusu hakları 07/10/2016 tarihinden itibaren kullanılabilecektir.

Haklarınız kapsamında ilettiğiniz talebinizin yerine getirilebilmesi için Bankamızca yapılacak masraflar KVKK madde 13’de belirtilen tarifeye göre sizden talep edilebilecektir.

Kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep etmeniz halinde kayıt ve belgelerin 10 yıl saklanması zorunluluğu söz konusu olduğundan talebiniz bu sürenin sonunda yerine getirilecektir.​​