Kapalı Devre Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni

Kapalı Devre Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni​

Kapalı Devre Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ ("Banka") KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Odea Bank Anonim Şirketi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

Veri Sorumlusu: Odeabank A.Ş.

Adres: Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. No:199/119 Şişli/İstanbul

Mersis: 0-6340-4219-7300010

İletişim: +90 212 304 84 44

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Odea Bank A.Ş. ("OdeaBank") tarafından aşağıda belirtilen kişisel verileriniz Kapalı Devre Kamera Kayıt Sistemleri kapsamında belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir.

Kişisel Veri Kategorisi ve Kişisel Veri Veri İşlenme Amacı Hukuki Sebep
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi [ATM'lerin bulunduğu ortamı kaydeden güvenlik kameraları yönünden] Banka ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi
Banka'ya ait binaların güvenliğinin sağlanması Bankada çalışanların, müşterilerin ve demirbaşın güvenliğinin sağlanması ve korunması
Olası hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerinin elde edilmesi
6698 sayılı yasa m.5/2-ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.  
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi [Banka genel müdürlük ve şubeler içerisinde yer alan ve ATM alanı dışında bulunan güvenlik kameraları yönünden] Banka ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi
Banka'ya ait binaların güvenliğinin sağlanması Bankada çalışanların, müşterilerin ve demirbaşın güvenliğinin sağlanması ve korunması
Olası hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerinin elde edilmesi
6698 sayılı yasa m.5/2-f uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

c) Kişisel Veri İşlenmesinin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz elektronik ve dijital yöntemlerle güvenli şekilde işlenmektedir. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaç ve yöntemlerle yukarıda belirtilen hukuki sebebe dayanılarak günde 24 saat, haftanın 7 günü kayıt altına alınarak işlenmektedir.

ç) Kişisel Verilerin Aktarımı

Odea Bank A.Ş. ("OdeaBank") yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi Kapalı Devre Kamera Kayıt Sistemleri kapsamında hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, savcılık, mahkeme, kolluk birimleri gibi adli ve idari merciilere, iş ortaklarına yukarıda belirtilen amaçlarla aktarabilecektir.

d) Kişisel Veri Sahibinin Kanun'un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.odeabank.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Politika metninde düzenlenen yöntemlerle Bankamıza iletmeniz durumunda Banka talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Banka tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanun kapsamında veri sorumlusu olan Odea Bank A.Ş.'ye aşağıdaki linkten başvuru yapabilirsiniz:

https://www.odeabank.com.tr/tr-TR/bize-ulasin/Sayfalar/iletisim-formu.aspx