Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme​

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Değerli müşterilerimiz,

Odea Bank A.Ş. olarak, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Odea Bank Anonim Şirketi (“Banka”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel veriler; kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin kimlik, iletişim, finansal veri dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü bilgi ile sağlık ve biyometrik veri dahil Kanun kapsamında özel nitelikli kişisel veri olarak nitelendirilen her türlü veriyi (“Kişisel Veriler”) içermektedir.

Toplanan Kişisel Verileriniz Bankamız ve Bankamızla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, Banka tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Bankamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Bankamız tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ile Banka'nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Bankamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.odeabank.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Odea Bank A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla yurt içinde veya yurt dışında bulunan hissedarlarımıza, kanunen yetkili kurumlara, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.odeabank.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Politika metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz Bankamızın genel müdürlük, şube, internet şubesi, kiosk, iletişim merkezi, internet sitesi ve ATM’leri ile Kimlik ve Adres Paylaşımı Sistemi, Kredi Kayıt Bürosu, e-posta, web, faks, kargo/posta, SMS yöntemleri ve Bankamızın müşterileri ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer yöntemler aracılığıyla yukarıda açıklanan amaçlarla toplanmaktadır. Bu amaçlarla toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerle işlenmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.odeabank.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Politika metninde düzenlenen yöntemlerle Bankamıza iletmeniz durumunda Banka talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Banka tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Kanun kapsamında veri sorumlusu olan Odea Bank A.Ş.’ye aşağıdaki linkten başvuru yapabilirsiniz:

https://www.odeabank.com.tr/tr-TR/bize-ulasin/Sayfalar/iletisim-formu.aspx