Etik Davranış Kuralları, Bankamızın tüm temsilcilerinin Bankanın bütününe ve onu oluşturan bölümlere karşı üstlendikleri kişisel ve mesleki yükümlülüklerine dair farkındalıklarını amaçlayan bir dizi etik ilkeden oluşmaktadır. Bankamızın temel değerleri esas alınarak oluşturulan ve “Bankacılık Etik Değerleri” çerçevesinde şekillenen bu ilkeler, dürüst iş konusunda en yüksek mesleki standartları kalıcı kılma ve işle ilgili hususları profesyonel ve adil bir çerçevede sonuçlandırma sürecine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bankamız, faaliyet gösterdiği yerlerde yürürlükte olan tüm kanun, kural ve düzenlemelere uymayı ilke edinmiştir.

Tüm çalışanların yürürlükte olan kanunların farkında olması ve bunlara uyması esastır. Çalışanların Banka hedeflerini gerçekleştirmek için faaliyet ve ilişkilerinde etik, kanuna uygun ve sağduyulu hareket etmesi beklenir.

Tüm çalışanların, sorumluluklarının vazgeçilmez bir unsuru olarak etik kurallara uyması beklenmektedir.

Konunun etik ilkelere uyumu açısından şüpheye düşen çalışan, en kısa sürede yöneticisi, Uyum Bölümü veya İnsan Kaynakları Bölümü ile irtibata geçmelidir.

Dürüstlük, Doğruluk ve Güvenilirlik

Bankamızın faaliyetlerindeki başarısı, çalışan ve müşterilerinden elde ettiği güven ve inanca bağlıdır.

Tüm çalışanlar müşteri ve çalışma arkadaşlarıyla ilişkilerinde dürüstlük ve doğruluk çerçevesinde aşağıda belirtilen hususlardan sorumludur:

 • Müşteri ve banka bilgilerinin gizliliği esasına uygun davranmak,
 • Adil ve doğru kayıtlar tutmak,
 • İşlemleri dürüstçe gerçekleştirmek,
 • Başkalarıyla olan ilişkilerinde tutarlı olmak,
 • Tam, doğru ve eksiksiz bilgi sağlamak,
 • Din, dil, ırk, cinsiyet, yaş, medeni durum ve fiziksel görünüm konularında ayrımcılık yapmamak,
 • Şiddet, fiziksel ve psikolojik taciz, alkol ve uyuşturucunun bulunmadığı bir çalışma ortamı sağlamak,

Bilgi Güvenliği

Bankamızdaki çalışmalar neticesinde elde edilen her türlü bilgi gizli bilgi niteliğindedir. Çalışanlar, Bankamızın yürürlükteki politika ve prosedürlerine uymakla ve müşteri/ çalışan bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Banka faaliyetlerine veya müşterilerin işlemlerine dair hiçbir bilgi, önceden alınmış bir yazılı izin yoksa, (Banka bünyesindeki tüzel kişiler de dahil) hiçbir üçüncü şahsa açıklanmamalıdır. Paylaşılması onaylanan bilgiler sadece ihtiyaç duyulan kısmı için ve yasalar ile Banka’nın ilgili makamlarının izin verdiği ölçüde yapılmalıdır.

Bu nedenle aşağıdaki bilgilerin açıklaması yasaktır:

 • İçsel ve/veya gizli bilgiler
 • Banka operasyonları, stratejileri, iş planları, süreçleri, tescilli ürünleri, teknolojileri vb. bilgiler dahil Bankaya ilişkin finansal veya organizasyonel bilgiler
 • Müşteri gizliliğini korumak amacıyla, müşteriler ve bu müşterilerin hesaplarına ilişkin bilgiler
 • Banka tedarikçileri ve ticari muhatapları üzerinden Bankaya sağlanan üçüncü taraf bilgiler.
 • Çalışanların maaş, kişisel veya mesleki özgeçmiş bilgileri
 • Banka müşterileri veya temsilcilerine ait tüm özel bilgiler

Müşteri veya Bankanın gizli ve kısıtlanmış bilgileri güvenli yerlerde saklanmalıdır. İlgili bilgiye ihtiyacı olmayan üçüncü taraflar veya diğer çalışanlarla paylaşılmamalı ve onlara açıklanmamalıdır.

Çalışanların, bilgi gizliliğini koruma yükümlülüğü, Bankadan ayrılmaları sonrasında da devam eder. Çalışan, Banka’ya ait hiçbir bilgi ve belgeyi kişisel menfaati amacıyla kullanamaz.

Çıkar Çatışmasının Önlenmesi

Karar ve yetki sahibi çalışanların kişisel menfaatleri doğrultusunda verdiği kararlar ile Banka çıkarlarının ayrıldığı durumlarda çıkar çatışması yaşanabilir.

Çalışanlardan beklenen, Bankanın başarısına katkıda bulunacak şekilde hareket etmesi, kişisel ve ticari faaliyetlerinde çıkar çatışmalarından kaçınmasıdır. Bir çalışan, görevi esnasında tarafsız ve adil kararlar verme yetisini zedeleyen, hatta zedeleyecek gibi görünen her türlü ilişkiden veya faaliyetten kaçınmalıdır. Bu doğrultuda çalışanların aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmesi beklenir.

 • Bankanın ticari ilişkide olduğu şirkete çıkar çatışmasına sebebiyet verecek tarzda yatırımlarda bulunulması,
 • Kredi başvurusu Banka tarafından geri çevrilen bir müşterinin komisyon karşılığında başka kredi kuruluşlarına yönlendirilmesi veya çalışanın kendi inisiyatifiyle müşteriye kredi teklif etmesi,
 • Çalışanın veya birinci dereceden aile fertlerinin dolaylı veya doğrudan önemli bir maddi menfaati bulunan bir işlemde Banka adına hareket edilmesi,
 • Çalışanın/Bankanın eleştirilmesine sebep olabilecek veya görevine ayırması gereken süre ve dikkati önemli ölçüde etkileyebilecek ikinci bir işte çalışması,

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerine Katılım

Banka, sosyal sorumluluğa değer vermekte ve faaliyet gösterdiği topluluklarda bu doğrultuda etkin rol üstlenmektedir. Toplumda proaktif, işbirlikçi ve destekçi bir rol üstlenen Bankamız, yaşam kalitesinin artmasına destek olmakta, kamunun esenliğini sağlamakta, kültürel gelişime vesile olmakta ve toplumu yaşamak ve ticaret yapmak için daha iyi bir konuma taşımaktadır.

Etik ve Adil Rekabete Bağlılık

Banka rekabet ederken etik kurallardan ve dürüstlüğünden ödün vermemektedir. Rakiplerine karşı haksız avantaj sağlayacağı durumlardan kaçınmakta ve rakipleri hakkında bilgi edinmek için yasadışı yollara başvurulmasına kesinlikle izin vermemektedir.

Suç Gelirleriyle Mücadele Mevzuatına Uyum

 • Suç geliri aklama, yıkıcı sonuçlara neden olma potansiyeli yüksek, global ölçekte bir sorundur. Suç geliri aklama, suç gelirlerinin meşru bir kaynaktan edinildiği izlenimini kazandıran bir süreçtir ve sadece nakit işlemlerle sınırlı kalmamaktadır.
 • Müşterilerine hizmet ve menkul kıymetler sunan bir finansal kuruluş olarak Banka, suç geliri aklayıcılarının kullandığı kanalların kapatılmasına yardımcı olmak için hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve finans sektörünün diğer üyeleriyle işbirliği konusunda çok ciddi bir tutum sergilemektedir. Çalışanlardan, Bankanın Suç Gelirlerinin Aklanmasıyla Mücadele Politika ve Prosedürleri’ne kesinlikle ve uymaları beklenmektedir.

“Etik Davranış Kuralları”nın ihlal edilmesi ve bilinen ihlallerin bildirilmemesi durumunda, çalışanlar hakkında disiplin işlemleri yapılabilir. Gerekli durumlarda, konu Disiplin Komitesi tarafından değerlendirilir.

​​​​​​​​