Dış Ticaret ve Finansman

Dış Ticaret ve Finansman

Poliçe Kabul / Aval Kredileri

İthalatçı tarafından düzenlenip ihracatçının keşide ederek belirlenen vadede poliçe bedelinin ödemesi yapılacağının banka tarafından garanti edilmesi şeklindeki ödeme yöntemidir. Poliçeye ithalatçının bankası tarafından aval verilmesi ile poliçe ihracatçı tarafından iskonto ettirilerek vadesinden önce bedel tahsil edilebilir.

Eximbank Kredileri

İhracatın geliştirilmesi ve ihracatçı ve ihracat bağlantılı mal üreten firmalara ihracata hazırlık döneminde daha ucuz finansman ile desteklenmesi amacıyla
Türk Eximbank tarafından bankalar aracılığıyla ihracat taahüdü karşılığında kullandırılan kredi türü bankamızca kullandırılmaktadır. TL veya döviz olarak kullanılan bu kısa vadeli ihracat kredilerin kullanım şartları Türk Eximbank tarafından belirlenmektedir.

Prefinansman Kredileri

İhracat ve ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı amacıyla kullanılan bir kredi türüdür. Prefinansman kredisi, ihracatçı firmanın doğrudan yurt dışındaki alıcıdan veya uluslararası piyasadan sağlayıp bankamız aracılığıyla alışı yapıldıktan sonra kullandırılır.

İthalat & İhracat İşlemleri

Mal Mukabili

İthalatçının satın aldığı malların bedelinin, mallar gümrükten çekildikten sonra bedellerinin ödenmesi yöntemidir. İthalatçı firma için mallar teslim alındıktan sonra ödeme yapıldığından risk içermez.

Vesaik Mukabili

İthal edilen malın teslim alınması ile ilgili belgelerin, bedelinin tahsil edilmesinden sonra ithalatçının bankası aracılığıyla ithalatçıya teslim edilmesi ile gerçekleşen işlemdir. Bedel ödenmeden mallar çekilemeyeceği için ihracatçı açısından risk içermez.

Peşin Ödeme

İthalatçının ithal ettiği malların bedelini peşin olarak mallar sevk edilmeden ihracatçıya ödenmesi işlemidir.

Akreditif Kredi

İthalatçının bankası tarafından düzenlenen, alınan mal ve hizmetler hakkında belirlenen koşulların gerçekleştirilmesi halinde belirli bir meblağın ihracatçıya ödeneceğinin taahüt edildiği banka garantili bir ödeme yöntemidir. İthalatçı ve ihracatçı arasında ithalatçının bankası aracı görev üstlenmektedir. İhracatçı koşulları yerine getirdiğinde banka ödemeyi yapar.

İhracat Akreditif İskontosu

İhracatçı firmanın teyitli veya teyitsiz ihracat akreditiflerinin iskonto edilmesidir. Böylece akreditif vadesinden önce ihracatçıya finansman sağlanmış olur. İthalatçının ödemeyi yapması halinde risk kapanır.

İthalat Akreditif İskontosu

İthalat işlemlerinde, ihracatçının mal bedelini peşin tahsil etmeyi talep ettiği durumlarda ithalatçı firmanın vadeli ödemesine olanak sağlayan bir kredi türüdür. Bankamızca uygun şartlarda açılan vadeli akreditifleri ile ihracatçı firmaya akreditif ödeme vadesinden önce uygun vesaik ibrazı karşılığında ödeme yapılmakta olup aynı zamanda ihracatçının bankası tarafından akreditif iskonto edilerek ithalatçı firmaya finansman sağlanır.

Poliçe İskontosu

İhracatçı tarafından oluşturulmuş ve ithalatçının bankası tarafından aval verilmiş olan poliçeler ihracatçının talebi ile bankamız aracılığı ile iskonto ettirilerek vadesinden önce bedel tahsil edilebilir.

Teminat Mektupları TL/YP

Gerçek veya tüzel kişiler lehine bir borcun ödenmesi,bir malın teslimi, veya bir işin yapılması gibi konularda alacaklı olan resmi kurum ve kuruluşlara, diğer gerçek veya tüzel kişilere hitaben banka tarafından düzenlenen ve ilgili işin zamanında ve eksiksiz yapılmasını taahüt eden bir garanti mektubudur. Taahüt yerine getirilmediğinde, mektup üzerinde belirtilen tutar kadarının mektubu veren banka tarafından karşılanacağı belirtilir. TL veya yabancı para üzerinden, Bankamızca ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenen mektuplar için vadesi ve türüne göre belirlenecek oranlarda mektup komisyonu tahsil edilmektedir.

Yurtdışı Teminat Mektupları

Harici Garantiler

Banka tarafından düzenlenen yurtdışındaki muhatap kişi veya kurumlara hitaben oluşturulmuş, borcun ödenmesi, bir malın teslimi, bir işin yapılması gibi bir taahüdün yerine getirilmesini içeren bir banka ödeme yükümlülüğüdür. Taahüt yerine getirilmediği durumda, mektup üzerinde belirtilen tutar Bankamız tarafından muhataba ödenir.

Kontrgarantiler

Bankamız müşterilerine hitaben yurtdışındaki lehtar emriyle hazırlanmış ve lehtarın bankasının kontrgarantisi teminata alınarak müşterilerimize düzenlenen garanti mektuplarıdır.

Stand-by (Teminat) Akreditifleri

Alıcının ödeme gücünü ve kredibilitesini gösteren, garanti mektubu sayılabilecek bir akreditif türüdür. Stand-by akreditiflerde belirli bir taahhüdün yerine getirilmesi şartı aranmaksızın ödeme gerçekleştirilir.

Özel Yapılandırılmış Dış Ticaret Ürünleri

Müşterilerimizin ticari döngüleri incelenerek, kendilerine özel yapılandırılmış ürünler bankamızca sunulur.