Etik Davranış Kuralları, Bank Audi SAL ve tüm iştirakler ve alt kuruluşlara (bundan sonra Grup olarak anılacaktır) yöneliktir. Grubun etik davranışlar konusunda kazandığı bilinirlik, en değerli varlıklarından birisidir. Bu itibar, Grubun ticari faaliyetlerinde yüksek etik standartlar yakalama amacıyla kesintisiz olarak sergilediği kararlılık ve özveri üzerine kurulmuştur. Etik Davranış Kuralları, Grubun tüm temsilcilerinin Grubun bütününe ve onu oluşturan birimlere karşı üstlendikleri kişisel ve mesleki yükümlülüklerine dair farkındalıklarını amaçlayan bir dizi etik ilkeden oluşmaktadır. Burada Grubun temel değerleri esas alınmıştır; bu ilkeler, dürüst iş konusunda en yüksek mesleki standartları kalıcı kılmak ve işle ilgili hususları profesyonel ve adil bir çerçevede sonuçlandırma sürecine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Grup, faaliyet gösterdiği yerlerde yürürlükte olan tüm kanun, kural ve düzenlemelere uymayı hedeflemektedir.

Tüm çalışanların bu kanunların farkında olması, bunları uygulaması ve Grup hedefine destek olmak için günlük faaliyetlerine etik, kanuna uygun şekilde gerçekleştirmesi ve karar verirken veya başkalarıyla olan ilişkilerinde mantıklı ve sağduyulu hareket etmesi beklenmektedir.

Yönetici ve çalışanlar dahil tüm çalışanların, sorumluluklarının vazgeçilmez bir unsuru olarak etik standartlara uyması beklenmektedir. Bir Grup temsilcisi ve üyesi olarak tüm çalışanlarımız için mevcut davranış kurallarına uymak ve görevlerini bilgi, beceri ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanarak yerine getirmek en önemli sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Yapılması gerekenler konusunda şüpheye düşen veya hangi yolun tercih edilmesi gerektiği hakkında çelişki yaşayan bir çalışan, vakit yitirmeden Birim yöneticisi, Uyum Birimi veya Banka’nın İnsan Kaynakları Departmanı ile irtibata geçmelidir.

Dürüstlük, Doğruluk ve Güvenilirlik
Grubun faaliyetlerindeki başarısı, çalışan ve müşterilerinden elde ettiği güven ve inanca bağlıdır.

Kurumumuz, taahhütlerine gösterdiği bağlılığı; dürüst, adil ve doğru yaklaşımları ve dürüstlük ilkelerinden ödün vermeksizin ulaştığı kurumsal ilkeleri sayesinde itibar ve prestij kazanmaktadır.

Bu nedenle, tüm çalışanlarımız müşterilere karşı doğruluk ve dürüstlük çerçevesinde, müşteri ve çalışma arkadaşlarıyla ilişkilerinde dürüstlük ve doğruluktan ödün vermeden hareket etmekten ve aşağıda belirtilen hususlardan sorumludurlar:

 • Adil ve doğru kayıtlar tutmak.
 • İşlemleri dürüstçe gerçekleştirmek ve başkalarıyla olan ilişkilerinde tutarlı olmak ve tam, doğru ve eksiksiz bilgi sağlamak.
 • Şiddet, uyuşturucu, taciz veya cinsiyet, yaş, medeni hal, hamilelik, ırk, vatandaşlık, din, inanç ve engelli olma gibi konular temelinde ayrımcılığın bulunmadığı bir çalışma ortamı sağlamak.
 • Çalışan konumu veya yetkisiyle ilişkili olarak rüşvet veya avanta dahil, teklif edilen her tür kişisel menfaat veya ödemeyi reddetmek.

Bilgi Güvenliği
Grup’taki çalışmalar neticesinde elde edilen her türlü bilgi gizli bilgi niteliğindedir. Çalışanlar, Grubun yürürlükteki kanunlarına uyma, müşteri ve diğer personel bilgilerinin gizliliğini koruma konusundaki yükümlülüklerine uygun davranmalıdır. Grubun faaliyetlerine veya müşterilerin işlemlerine dair hiçbir bilgi, önceden alınmış bir yazılı izin yoksa, (Grup bünyesindeki tüzel kişiler de dahil) hiçbir üçüncü şahsa açıklanmamalıdır. Onaylanan bilgi ifşaları, bilgilerin sadece ihtiyaç duyulan kısmı için ve yasalar ile Banka’nın ilgili makamlarının izin verdiği ölçüde yapılmalıdır.

Bu nedenle aşağıdaki bilgilerin açıklaması yasaktır:

 • İçsel ve/veya gizli bilgiler.
 • Grubun operasyonları, stratejileri, iş planları, süreçleri, tescilli ürünleri, teknolojileri vb. bilgiler dahil Gruba ilişkin finansal veya organizasyonel bilgiler.
 • Müşteri gizliliğini korumak amacıyla, tüm müşteriler dahil olacak şekilde müşteriler ve bu müşterilerin hesaplarına ilişkin bilgiler.
 • Grubun tedarikçileri ve ticari muhatapları üzerinden gruba sağlanan üçüncü taraf bilgileri.
 • Çalışanların maaş, kişisel veya mesleki özgeçmiş bilgileri
 • Grubun mülkiyetinde olan, grup müşterileri veya temsilcilerine ait tüm özel bilgiler.

Ayrıca, müşteri veya Bankanın gizli ve kısıtlanmış bilgileri güvenli yerlerde saklanmalı ve ilgili bilgiye ihtiyacı olmayan üçüncü taraflar veya diğer çalışanlarla paylaşılmamalı veya onlara açıklanmamalıdır.

Çalışanların bilgilerin gizliliğini koruma yükümlülüğü, Gruptan ayrılmaları sonrasında dahi devam etmektedir. Çalışan banka ve prosedürlerinin, el kitaplarının, defterlerin, çizimlerin, raporların, notların, tekliflerin veya Gruba ait diğer kalemlerin orijinal nüshaları ve sair belgelerin aslı veya nüshası dahil hiçbir tescilli bilgiyi kendi menfaati amacıyla kullanamaz. Söz konusu, belge ve eşyanın banka içinde kalması sağlanmalı veya Bankaya iade edilmelidir.

Çalışanların mesai saatleri veya Banka binaları dışında sohbetleri sırasında yapacakları gereksiz açıklamalar, olumsuz sonuçlara ve gizli bilgilerin sızmasına neden olabilir; bu nedenle bu tür konuşmalardan kaçınılmalıdır.

Çıkar Çatışmasının Önlenmesi
Çalışanın bir işlemdeki kişisel menfaati, Grubun menfaatine olacak şekilde hareket etme sorumluluğuyla çatıştığı durumlarda, menfaat çatışması olasıdır.

Çalışanlardan beklenen, Banka’nın/ Grubun başarısına katkıda bulunan bir şekilde hareket etmeleri, kişisel ve ticari faaliyetlerinde menfaat çatışmalarından veya böyle bir izlenim bırakmaktan kaçınmalarıdır. Bir çalışan, görevi esnasında tarafsız ve adil kararlar verme yetisini zedeleyen, hatta zedeleyecek gibi görünen her türlü ilişkiden veya faaliyetten kaçınmalıdır.Bu doğrultuda çalışanların aşağıda belirtilen noktalardan kaçınması konusunda önemle hassasiyet göstermesi beklenir.

 • Grubun ticari ilişkide olduğu bir şirkete menfaat çatışmasına sebebiyet verecek veya görünürde böyle bir çatışma olduğu izlenimini uyandıracak tarzda yatırımlarda bulunulması;
 • Kredi başvurusu Banka/Grup tarafından geri çevrilen bir müşterinin komisyon karşılığında başka kredi kuruluşlarına yönlendirilmesi veya çalışanın kendi inisiyatifiyle müşteriye kredi sunmayı teklif etmesi;
 • Çalışanın veya birinci dereceden aile fertlerinin dolaylı veya doğrudan önemli bir maddi menfaati bulunan bir işlemde Banka/Grup adına hareket edilmesi;
 • Çalışanın/Grubun (ikinci işin Grup menfaatleriyle çatışan veya dürüst olmayan niteliği nedeniyle) eleştirilmesine sebep olabilecek veya çalışanın Gruptaki görevlerine ayırması gereken süre ve dikkati önemli ölçüde etkileyebilecek ikinci bir işte çalışması veya Şirket dışı konularla ilgilenmesi (ikinci işte çalışmasının haklı bir gerekçesinin olduğu durumlarda, çalışan, önceden Birim Yöneticisi’nin ve İnsan Kaynakları Departmanının yazılı onayını almalıdır). Gruba rakip firmalarda veya menfaatleri işin doğal akışında Grup menfaatleriyle çatışan bir firmada çalışmak kesinlikle yasaktır.
 • Çalışanın Grubun temsilcisi olarak algılanabileceği (ve Grubu temsil konusunda resmi bir yetkisi olmadığı durumlarda) siyasi veya dini bir gruba katılım ve/ veya mesai saatleri sırasında siyasi veya dini aktivitelere destek vermek veya Grubun varlıklarını bu tür bir destek için kullanmak.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerine Katılım
Banka/Grup, sosyal sorumluluğa değer vermekte ve faaliyet gösterdiği topluluklarda bu doğrultuda etkin rol üstlenmektedir. Toplumda proaktif, işbirlikçi ve destekçi bir rol üstlenen Banka/Grup, yaşam kalitesinin artmasına destek olmakta, kamunun esenliğini sağlamakta, kültürel gelişime vesile olmakta ve toplumu yaşamak ve ticaret yapmak için daha iyi bir konuma taşımaktadır.

Etik ve Adil Rekabete Bağlılık

Banka/Grup rekabet ederken etik kurallardan ve dürüstlüğünden ödün vermemektedir. Rakiplerine karşı haksız avantaj sağlayacağı durumlardan kaçınmakta ve rakipleri hakkında bilgi edinmek için yasadışı yollara başvurulmasına kesinlikle müsamaha göstermemektedir.

Suç Gelirleriyle Mücadele Mevzuatına Uyum

Suç geliri aklama, yıkıcı sonuçlara neden olma potansiyeli yüksek, global ölçekte bir sorundur. Suç geliri aklama; suç gelirlerinin meşru bir kaynaktan edinildiği izlenimini kazandıran bir süreçtir ve sadece nakit işlemlerle sınırlı kalmamaktadır.

Müşterilerine hizmet ve menkul kıymetler sunan bir finansal kuruluş olarak Banka/Grup, suç geliri aklayıcıların kullandığı kanalların kapatılmasında yardımcı olmak için hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve finans sektörünün diğer üyeleriyle işbirliği konusunda çok ciddi bir tutum sergilemektedir. Grubun Suç Gelirlerinin Aklanmasıyla Mücadele Politikaları ve Prosedürleri, işletme birimlerinin yürürlükteki kanunlara uymave Grubun suç geliri aklama sürecinde bir araç olarak kullanılmasını önleme konusunda etkin programlar geliştirmelerini ve uygulamalarını zorunlu kılmaktadır. Çalışanlardan, Grubun etkin Müşterini Tanı kurallarını içeren ve şüpheli ve olağandışı aktivitelerin belirlenip açığa çıkarılmasına esas teşkil eden Suç Gelirlerinin Aklanmasıyla Mücadele Politika ve Prosedürleri’ne kesinlikle ve etkin bir şekilde uymaları beklenmektedir.

Tüm banka çalışanları Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanın Önlenmesine Dair Bankamız Politikası’”nı teslim alıp, okuduklarına ilişkin imzalı taahhütte bulunmalıdır.

Şiddet ve Tacizden Arındırılmış İşyeri
Banka/Grup, şiddetten arındırılmış bir iş ortamı sağlama taahhüdü altındadır. Bu taahhüdüne uygun olarak, hiçbir durumda hiçbir şiddet olayına müsamaha göstermeyecektir. Şiddet olayları; başkalarını fiziken rahatsız etmek, itip çekiştirmek, taciz (psikolojik taciz dahil) ve tehdit etmek, zor kullanmak, silah göstermek, bunları yapacağına dair tehditte bulunmak şeklinde kendini gösterebilir. Psikolojik taciz iş ortamında bir kişinin belirli bir kişiyi hedef alan ve çalışmalarını sistemli bir biçimde engelleyip huzursuz olmasına yol açan, yıldırma, rahatsız etme, sıkıntı verme, dışlama, gözden düşürme gibi psikolojik şiddet, baskı, taciz içeren hareketlerini kapsar.

Çalışanlar işbu politikayı uygulamakla sorumludur. İşyerinde şiddet kurbanı olan bir çalışan sorunu ilk başta ilgili kişiyle makul bir çerçevede çözmeye çalışmalıdır.

İşyeri Güvenliği
Banka/Grup, yürürlükteki kanun ve düzenlemelere uygun olarak tüm çalışanlar için güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlama konusunda kararlılık sergilemektedir. Grup, işyeri güvenliğini etkileyebilecek ciddi kazalar veya afetlerin önlenmesi ve yönetilmesine ilişkin prosedürler düzenlemiştir.

Çalışanlardan, Grup bütünündeki emniyet ve sağlık konularında proaktif ve işbirlikçi bir tutum sergilemeleri beklenmektedir. Çalışanlar, Grup güvenlik uzmanlarının talimatlarını yerine getirmeli ve işyeri kazasına yol açabilecek olay veya durumu hemen Banka tarafından belirlenmiş ilgili uzmanlara bildirmelidir.

Alkol ve Uyuşturucu Yasağı
Yasadışı maddelerin, uyuşturucuların veya alkollü içececeklerin çalışanlara verilen görevlerini yerine getirme yetilerini etkileyecek, kanunları ihlal edecek veya Grubun menfaatlerini başka bir açıdan olumsuz etkileyecek şekilde yasadışı kullanımı, bulundurulması, üretimi, dağıtımı, satışı veya ticareti yasaktır.

Dumansız İşyeri
Yasal düzenlemeler gereği, kapalı alanlarda sigara içmek yasaktır. Dolayısıyla, şube ve genel müdürlük sınırları içerisinde sigara içmek yasaktır.

Mali Konular
Çalışanların, mali durumlarını dürüstlük ve Banka/Grup’la olan ilişkilerini göz önüne alarak yönetmesi beklenmektedir. Çalışanın veya Banka/Grup 'un itibarına gölge düşürebilecek taahhüt, plan veya diğer tür işlemlerden imtina edilmelidir.

Bankayla ilgili veya banka dışı işlemlerde, çalışanların, müşterilerden vekalet alarak adlarına hareket etmeleri yasaktır.

Mal Beyanı
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan usul ve esaslar gereği, müdür ve üstü ünvanlardaki tüm çalışanların mal bildiriminde bulunma zorunluluğu bulunmaktadır. Süreç, İnsan Kaynakları departmanı tarafından mevzuat çerçevesinde yönetilir.

Borçlanma: Çalışanların, iş arkadaşlarından ve müşterilerden borç alması yasaktır.

Hediye ve Menfaat Kabulü
Çalışanlar, mevcut veya potansiyel müşterilerden hediye veya veya değerli başka şeyleri kabul etmemelidir. Çalışanlardan beklenen müşterileri bu tür hediyelere karşı caydırıcı şekilde davranmaları ve Grubun menfaatlerinin etkilendiği veya çalışanın profesyonel bağımsızlığı tehlikeye girdiği durumlarda asla hediye kabul etmemeleridir.

Nüfuz yaratma olasılığının bulunmadığı ve hediyeyi reddetmenin yakışıksız olacağı istisnai durumlarda, 200 ABD Doları veya buna karşılık gelen TL değeri aşmayacak gayri nakdi hediyeler kabul edilebilir. Yönetici veya CEO/Genel Müdürün talebi halinde, söz konusu hediyeler bir yardım kurumuna verilmelidir (bu süreç İK tarafından yönetilecektir). Hediye tutarının yukarıda belirtilen miktarı aşması halinde veya çalışanın hediyeyi kabul etmenin uygun olup olmadığına dair şüpheleri varsa konu Birim Yöneticisi’yle veya İnsan Kaynakları Departmanı’yla görüşülmelidir.

İş yemek davetleri genelde kabul edilebilir. İş niteliği baskın olmayan etkinlikler (konser, tiyatro, spor müsabakası veya akşam düzenlenen diğer etkinlikler) için çalışanlar, katılımlarının genel iş uygulamasına uygun olup olmadığından emin olmalıdır.

Her durumda; Uyum Brimi konuyla ilgili görüş vermeli, herhangi bir hediyeyi kabul etmeden önce ilk yöneticisinden ve Uyum Birimi’nden ön onay almalı ve İK Departmanı bilgilendirilmelidir.

Hediye Verme ve Menfaat Sağlama

Müşterilere işle ilgili olarak meşru olmayan avantaj sağlamak veya haksız nüfuz elde etmek amacını taşıyan hiçbir hediye verilmemelidir.Ayrıca, başkalarının işle ilgili bir ayrıcalık yapılması için rüşvet veya teşvik olarak görebileceği hediyelerin verilmesi yasaktır.

Resmi görevlileri, resmi bir işlemde bulunmaya veya işlemden kaçınmaya veya Banka/Grup’la iş yapmaya ikna amacıyla olan hediyeler verilmesi yasaktır.

İstisnai veya şüpheye düşülen durumlarda, konu ilk önce Birim Yöneticisiyle görüşülmeli sonrasında Uyum Birimi’ne bilgi verilmeli ve izni alınmalıdır.

Bahis ve Kumar

T.C. Kanunları ve ilgili mevzuat kapsamındaki kısıtlamalara tabidir.

Siyasi ve Dini Bağlantılar

Başkalarının manevi değer ve inançlarına saygı gösterilmesi gerekir ve çalışanların işyerinde siyasi ve dini bağlılıklarını tartışmaktan kaçınmaları beklenmektedir.

Siyasi amblem ve işaretler sergilemek yasaktır. Dini simgelerin açıkça gösterilmesinden kaçınılmalı, sağduyulu bir yaklaşımla işyerindeki sosyal ve kültürel ortama saygı duyulmalıdır.

Profesyonel Davranış
Bankanın/ Grubun toplum içerisindeki bilinilirliğini, yapılan işler ve Grup paydaşları belirlemektedir. Çalışanlardan diğer çalışanlarla, müşterilerle ve Grupla iş ilişkisi içerisinde olan herkesle nazik ve saygı sınırları içerisinde davranmaları beklenmektedir. Pozitif bir çalışma ortamı oluşturulması, rahatsız edici unsurlara izin verilmemesi ve işyerinde negatif davranışlara tolerans gösterilmemesi esastır.

Aşağıdaki kurallar, profesyonel davranış ve tutumun nasıl olması gerektiği hakkında bilgi vermektedir:

 • Banka içi ve dışı talep veya sorunlar, zamanında, sağduyulu ve etkin bir şekilde ele alınmalıdır - müşteri şikayetleri hızlı ve adil bir şekilde çözülmelidir.
 • Müşteri memnuniyeti, Grup başarısının en önemli etkenidir. Bu nedenle bir çalışan:
 • Grup açısından yüksek değer taşıyan ürün ve hizmetler sunmak için gayret etmelidir;
 • Müşterilere açık ve doğru bir şekilde bilgi vermeli ve gereken durumlarda belirli ürünlere ilişkin riskler hakkında uyarmalıdır;
 • Müşterilere hızlı karar vermeleri yönünde baskıdan kaçınılmalı, müşteriler yanlış yönlendirilmemeli veya etik dışı / uygunsuz satış tekniklerine başvurmamalıdır;
 • Bir müşteriyi, diğer müşterilere nazaran adil olmayan bir şekilde kayıran veya ayrıcalık gösteren tutumlardan kaçınılmalıdır.
 • Diğer meslektaşlar, müşteriler, tedarikçiler ve işle ilgili diğer kişilerle görüşmelerde randevuya tam zamanında gidilmeli, cep telefonları başkalarını rahatsız etmeyecek, uygun bir şekilde kullanılmalıdır.

Bilgi Taşınması
Çalışanların, kamuya açıklanması halinde Banka/Grup veya diğer şirketlerin hisse fiyatını etkileyebilecek değere sahip gizli, maddi veya gayri maddi ve içsel bilgiye ( ) sahipken, Grup veya diğer şirketlerin hisselerinin alım satımı, uygunsuz bilgi veya fiyat manipülasyonu ya da piyasa suistimali gerçekleştirmeleri yasaktır. Buna ek olarak, söz konusu maddi bilgilerin, bu bilgiler sayesinde kamunun sahip olmadığı bir ticari avantaj yakalayacak başka bir kişiye (örneğin, aile üyeleri veya arkadaşlar) ifşası yasaktır.

Halka açıklanmamış olan bilgiler “halka açık olmayan” bilgiler olarak nitelendirilmektedir. Çalışanların, Grup’taki çalışmaları nedeniyle edindikleri bu tür dahili bilgileri, Grup’un bu bilgileri bilmesi gereken temsilcileri haricinde üçüncü şahıslara açıklaması yasaktır.

Şüpheli Faaliyetlerin Bildirilmesi
Çalışanlar, suç geliri aklama, terörizmin finansmanı, içerden bilgi ticareti, dolandırıcılık, fonların suistimali vb. suçlar dahil olmak üzere kanun ve politikalara ilişkin (gerçekleşen veya olası) şüpheli veya aldatıcı faaliyetleri tespit etmek için gereken sorgulamaları gerçekleştirmeli ve aksiyonları almalı ve gerekli bildirimde bulunmalıdır.

Çalışanlar, bu tür faaliyetleri Uyum Birimi’ne bildirmelidirler.

Her durumda, yasadışı ve şüpheli faaliyetleri bildirenler uygun şekilde koruma altına alınmalı ve kimlikleri gizli tutulmalıdır.

Uyum Birimi, suç geliri aklama ve terörizmin finansmanı ile ilgili konulardan doğrudan sorumludur. Suç geliri aklama ve terörizmin finansmanı konusunda tespit edilen olumsuzlukların zaman kaybetmeksizin doğrudan Uyum Departmanı’na iletilmesi gereklidir. Uyum Departmanı dışındaki çalışanlara, müşterilere ya da üçüncü şahıslara Şüpheli İşlem Bildirimi yapıldığının ifşası kesinlikle yasaktır. Aksi durumların, yasal düzenlemeler gereği para ve hapis cezası ile sonuçlanabileceği unutulmamalıdır. Diğer durumların ortaya çıkması halinde, söz konusu durumların Uyum Departmanı ile birlikte İK ve diğer ilgili departmanlara bildirilmesi gerekmektedir

Soruşturmalar
Etik konular, ayrımcılık veya taciz şikayetleri de dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla uygun şekilde yetki verilmiş ve yürütülmekte olan iç veya dış soruşturmalarda, çalışanlar, gereken şekilde işbirliği göstermelidir. Yanlış beyanlarda bulunmak veya iç veya dış denetçileri, Şirket avukatlarını, temsilcilerini, yasal kurumlardan gelen görevlileri yanlış yönlendirmek, iş akdinin veya Grup’la olan diğer ilişkilerin derhal sona erdirilmesi için haklı sebep teşkil etmektedir.

Çalışanlar, etik konularda şüpheli durumlara yol açabilecek ve bu nedenle de daha üst düzey yönetimin dikkatine sunulması gereken bilgileri mutlaka açıklamalıdır.

Kayıtların Doğruluğu ve Saklanması
Grup ile Grup dışındaki birey veya kurumlarla gerçekleşen işlemler, eksiksiz şekilde kayıt altına alınmalıdır.

Uygun olduğu ve gerektiği şekliyle, çalışanlar faaliyetlerin doğru, güvenilir ve eksiksiz şekilde kaydedilmesinden sorumludur. Bilgilerin doğruluğu veya güvenilirliğine ilişkin şüphe mevcut ise, çalışanlar bilgileri doğrulamak için gereklilikleri yerine getirmeli veya tavsiye almak üzere derhal Birim Yöneticisi veya İK Departmanı'na başvurmalıdır.

Kayıtlar; Grup, Ülke ve ilgili Departmanların kayıt saklama politikalarına göre saklanmalıdır.

Medya ve Halkla İlişkiler
Açık ve tutarlı iletişim sağlamak adına medya ve kamuoyunda Gruba ilişkin olarak gelen tüm sorular Genel Müdür veya Genel Müdür tarafından atanmış uygun makamlara yönlendirilmelidir. Grubun ticari faaliyetleri, ürünleri, mali durumu ve yatırımlarına ilişkin tüm sorular bu süreçle yönetilmelidir.

Telefon, İnternet ve E-Posta Kullanımı
Banka/Grup bünyesinde telefonlar, işin yürütülmesi amacıyla kullanıma sunulmuştur. Şahsi görüşmeler minimum düzeyde ve ihtiyaç duyuldukça yapılmalı, günlük çalışmaları kesintiye uğratacak nitelikte olmamalıdır.

Telefon, internet ve e-posta kullanımına ilişkin Banka içi uygulamalara ve kurallara azami dikkat edilmelidir. İnternet ve E-Posta sistemleri, iş amaçlarına yöneliktir. Siyasi içerikli olan, yetişkinlere özel veya işle ilgili olmayan ve başkalarına saygıyı ihlal edebilecek her türlü e-postanın dolaşımı yasaktır ve kaçınılması gerekmektedir.

İnternet trafiğini aksatması ve çalışanların posta kutularını gereksiz yere işgal etmesi sebebiyle genel mesaj yayınlamak yasaktır. Tüm çalışanlara iletilmesi gereken önemli bir bildirimin bulunması halinde, ilgili bildirim yayınlanmadan once, İletişim Departmanı tarafından gözden geçirilmeli ve onaylanmalıdır.

Virüs tehlikesi veya Grup sunucusunun “hack’lenmesinin engellenmesi amacıyla İnternet üzerinden yazılım indirilmesi yasaktır.

Grup Mülkiyetinin Kullanımı
Elektronik iletişim sistemleri, materyalleri, ekipmanları ve tesisleri de dahil olmak üzere Banka/Grup varlıklarının (çalışanların kişisel kullanımına tahsis edilenler de dahil) uygun şekilde kullanımı önemlidir. Çalışanlar, bu varlıkları olabildiğince titiz ve dikkatli bir şekilde kullanmalı, boşa kullanmaktan ve istismar etmekten kaçınmalıdır. Çalışanlar, ilgili departmanların iznini almadan Grubun hiçbir varlığını tesis dışına çıkaramaz veya ödünç alamazlar.

Burada belirtilen konularla ilgili olarak tüm sorunlar, gereken şekilde uygun departmanlara bildirilmelidir.

“Etik Davranış Kuralları”nın ihlal edilmesi ve bilinen ihlallerin bildirilmemesi durumunda, çalışanlar hakkında iş akdinin feshiyle de sonuçlanabilecek disiplin işlemleri yapılabilir.

İstisnai durumlarda, ilgili yönetici ve İK Departmanının onayları alınarak ve Kurumsal Yönetim ve Ücretlendirme Komitesi’ne yıllık olarak rapor edilmelidir.

Varsa istisnalar, ilgili çalışanın Birim Yöneticisi ve İK Departmanı tarafından önceden onaylanmalı ve Kurumsal Yönetim ve Ücretlendirme Komitesi’ne yıllık olarak bildirilmelidir.

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Politikası