Odeabank dış ticaret konusunda uzman kadrosu ile küresel ve yerel dış ticaret koridorlarını, trendlerini ve pazar ihtiyaçlarını izleyerek Banka’nın ithalat ve ihracatın finansmanı konusunda klasik dış ticaret ürünlerinin yanı sıra pazar dinamiklerine uygun ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünler sunmaktadır. Dış ticaret mevzuatı, ürünleri ve dış ticaretin finansmanı için uzman kadromuzla görüşmek ve detaylı bilgi almak üzere en yakın şubemize uğrayabilirsiniz.

İthalatçının talebine istinaden,bir bankanın verdiği ve alıcı tarafından ayrıntıları belirtilmiş,mala veya hizmete ilişkin belgelerin ibrazı karşılığında,belirtilen bir satıcıya ödeme yapılacağı yolundaki şartlı bir taahhüttür.

Amir (Applicant/Importer/İthalatçı): Akreditif açtırmak üzere bankasına başvuran taraf, ithalatçı.

Lehdar (Beneficiary/Exporter/İhracatçı): Lehine akreditif açılan, akreditif şartlarına uygun vesaik ibraz etmekle amir banka ve/ya da teyit bankasından ödeme talep etmeye hak kazanan taraf, ihracatçı.

Amir Banka (Issuing Bank): Amirden aldığı talimatla akreditifi açan, bu akreditif koşullarına uygun vesaik ibrazı karşılığında ihracatçı/teyit bankası/görevli bankaya karşı ödeme yükümlülüğüne giren ithalatçının bankasıdır.

Lehdar Banka (Advising Bank/İhbar Bankası): Akreditifin gerçekliğini doğrulamak dışında bir sorumluluk üstlenmeksizin akreditifi lehdara ihbar eden, kullanımına aracılık eden ihracatçının bankasıdır.p>

Teyit Bankası (Confirming Bank): Uygun vesaikin ibraz edilmesi ve akreditif şartlarının yerine getirilmesi halinde, amir bankadan bağımsız, ayrı bir ödeme yükümlülüğü altına giren bankadır.

 • Vesaik İbrazında Ödemeli Akreditif (Sight Payment L/C)
 • Vadeli Akreditif ( Deferred Payment L/C)
 • Kabul Kredili Akreditif (Vadeli Poliçe İle Kullanılan Akreditif) ( Acceptance L/C)
 • Kabili Rücu Dönülebilir - Revocable L/C
 • Gayri Kabili Rücu Dönülemez-Irrevocable L/C
 • Teyitsiz - Unconfirmed L/C
 • Teyitli - Confirmed L/C
 • Rotatif - Revolving L/C
 • Devredilebilir-Transferable L/C
 • Karşılıklı-Back to Back L/C
 • Kırmızı Şartlı - Red Clause L/C
 • Yeşil Şartlı - Green Clause L/C
 • Garantili - Stand-by L/C
Vesaik Mukabili

İthal edilen malın teslim alınması ile ilgili belgelerin, bedelinin tahsil edilmesinden sonra ithalatçının bankası aracılığıyla ithalatçıya teslim edilmesi ile gerçekleşen işlemdir. Bedel ödenmeden mallar çekilemeyeceği için ihracatçı açısından risk içermez.

Mal Mukabili

İthalatçının satın aldığı malların bedelinin, mallar gümrükten çekildikten sonra bedellerinin ödenmesi şeklidir. İthalatçı firma için mallar teslim alındıktan sonra ödeme yapıldığından risk içermez.

Peşin Ödeme

İthalatçının ithal ettiği malların bedelini peşin olarak mallar sevk edilmeden ihracatçıya ödenmesi işlemidir.

Kabul Kredili İşlemler

Satıcı tarafından düzenlenen poliçelerin ithalatçı firma tarafından kabulü sonrasında vesaiklerin ithalatçıya teslim edildiği ödeme şeklidir. İşlemler hem vesaik mukabili hem de mal mukabili olarak gerçekleştirilebilir. İthalatçı kabulünü takiben poliçelere amir banka tarafından aval eklenmesi yöntemi ile alacaklar banka garantisi ile güvence altına alınmış olunur.

Banka garantileri müşterilerin üçüncü kişilere karşı girdikleri taahhütlerde firmaların itibarı yerine bankaların itibarının geçmesi esası üzerine kurulmuştur. Yüklenicinin (lehdar/amir) taahhüdünü yerine getirmemesi halinde, Muhatabın bu hususu beyan etmesi üzerine, ilk yazılı talepte bankaca ödeneceğini taahhüt eden dönülemez nitelikte yükümlülüklerdir. Uygulamada, dışarıda yerleşik kişiye (muhatap) hitaben düzenlenen garantiler ve kontrgarantiler Harici Garanti olarak adlandırılmaktadır. Yurtiçi yerleşik bir muhataba düzenlenen mektuplar ise yurtiçi teminat mektupları olarak adlandırılır. Odeabank olarak müşterilerizin hem yurtiçi hem de yurtdışı teminat mektupları ihtiyaçlarına destek olmaktayız.

Amirin/lehdarın ülkesindeki bir bankanın, amirin/lehdarın talebiyle doğrudan muhataba hitaben düzenleyip verdiği garantilerdir.

Amirin/Lehdarın bankasının bir başka bankaya garanti vermesi ve bu bankanın da muhataba teminat mektubu vermesi şeklinde işlev görmektedir.

Uygun bir tazmin talebinin ibrazı üzerine ödeme yapılacağı şartını taşıyan dönülemez, bağımsız düzenleyen için düzenlendiği anda bağlayıcı nitelikte bir ödeme taahhüdüdür. ISP98 sayılı broşürdeki tanımlamasıyla Stand-By akreditif, akreditif amirinin akreditif lehtarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi veya yerine getirmemesi ya da diğer bir olasılığın gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi üzerine ödeme yapılmasını sağlayan teminat akreditifidir.

 • Commercial Standby (ticari teminat akreditifi)
 • Bid Bond/Tender Bond Standby (geçici teminat akreditifi)
 • Performance Standby (kesin teminat akreditifi)
 • Advance Payment Standby (peşin ödeme teminat akreditifi)
 • Financial Standby (mali teminat akreditifi)
 • Counter Standby (kontrgaranti olarak açılan standby)
 • Direct Pay Standby (doğrudan ödeme teminat akreditifi)
 • Insurance Standby (sigorta teminat akreditifi)
Teminatın Konusuna Göre
 • Geçici/İhale Teminat Mektubu (Bid/Tender Guarantee)
 • Kesin/Kati Teminat Mektubu (Performance Guarantee)
 • Avans Teminat Mektubu (Advance Payment/Pre-Financing Guarantee)
 • Finansal/Nakit Teminat Mektupları (Payment Guarantee)
 • Kapora Garantisi (Retention Guarantee)
 • Warranty Bond (Maintenance Guarantee)
 • Kredi Garantisi (Credit Facility Guarantee)
 • Ana Şirket Garantisi (Corporate Payment Guarantee)
 • Diğer Garantiler
Sürelerine Göre
 • Vadesiz Teminat Mektupları
 • Vadeli Teminat Mektupları
İkinci Bankanın Devrede Olmasına Göre
 • Direkt Teminat Mektupları
 • Kontrgarantiler
İçerdikleri Kayıtlara Göre
 • First Demand Ödeme Kaydı İçeren
 • Şarta Bağlı
Garantör Banka (Guarantor Bank): Bir teminat/garanti mektubunu düzenleyen, yükümlülük altına giren taraftır.
KontrgarantörBanka (Counterguarantor Bank): Bir garantör veya diğer bir kontrgarantör lehine bir kontrgaranti düzenleyen taraftır ve taahhüdün/yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde garanti tahtında tazmin talebini karşılamakla sorumlu taraftır. Bu işlemde garantör banka ile kontrgarantör bankanın kredi ilişkisi olmalı ve garantör bankanın kontrgarantör bankanın kredi limtileri dahilinde işlemi kabul etmesi gerekmektedir.
Muhatap/Yararlanan (Beneficiary): Garanti mektubu ile işin yerine getirilmemesi halinde ödeme garantisi verilen taraf, garanti mektubu konusu işi ihale eden veya yaptıran taraftır.
Lehdar/Amir (Applicant/Principal): Bankaya verdiği talimatla ve gayrinakdi kredi ilişkisi içinde kendi hesabına teminat mektubu düzenlettiren, garantinin verilmesine esas teşkil eden işlemin yüklenicisi olan taraftır.

İthalatçı tarafından düzenlenip ihracatçının keşide ederek belirlenen vadede poliçe bedelinin ödemesi yapılacağının banka tarafından garanti edilmesi şeklindeki ödeme yöntemidir. Kabul kredisi işlemi ile ödemeler banka garantisi altına alınmış olup, ihracatçı firmalar nezdinde alacaklar güvenceye alınmış olunur. Poliçeye ithalatçının bankası tarafından aval verilmesi ile poliçe ihracatçı tarafından iskonto ettirilerek vadesinden önce bedel tahsil edilebilir.

Ürün Genel Özellikleri

İhracatçı firmaların sevk sonrası dönemde akreditif, kabul kredili vesaik mukabili ya da mal mukabili ödeme şekilleri ile yaptıkları ihracatların finansmanı amacı ile maksimum 240 gün vade ile kullandırılan kredi şeklidir. Akreditifli ödeme şeklinde ve de banka avalli kabul kredili işlemlerde risk banka limitlerinde mal mukabili ve de aval eklenmemiş kabul kredili vesaik mukabili işlemlerde ise firmaların nakit kredi limitlerinde takip edilir.

TCMB Reeskont Kredisi ile müşterilerimizin ihracat alacaklarını uygun maliyetler ile finance ederek nakit akış döngülerine destek olmaktayız. İşlemlerin akreditif ya da banka avalli police tahtında yönlendirilmesi durumunda müşterilerimizin nakit kredi limitlerine ihtiyaç duyulmamaktadır.

İskonto İşlemleri İhracat Akreditif İskontosu

İhracatçı firmanın talimatı üzerine lehine açılan bir vadeli akreditifin uygun vesaik ibrazını takiben vadesinden önce iskonto edilerek ihracatçı firmaya ödenmesidir. Risk amir banka üzerinde kayıtlanır ve bu nedenle firma limitlerine gerek bulunmamaktadır. İthalatçının ödemeyi yapması halinde risk kapanır.

Yurtiçi Ve Uluslararası Poliçe İskontosu

İhracatçı tarafından oluşturulmuş ve ithalatçının bankası tarafından aval verilmiş olan poliçeler ihracatçının talebi ile Bankamız aracılığı ile iskonto ettirilerek vadesinden önce bedel tahsil edilebilir.

İthalat Akreditif İskontosu

İthalat işlemlerinde, ihracatçının mal bedelini peşin tahsil etmeyi talep ettiği durumlarda ithalatçı firmanın vadeli ödemesine olanak sağlayan bir kredi türüdür. Bankamızca uygun şartlarda açılan vadeli akreditifleri ile ihracatçı firmaya akreditif ödeme vadesinden önce uygun vesaik ibrazı karşılığında ödeme yapılmakta olup aynı zamanda ihracatçının bankası tarafından akreditif iskonto edilerek ithalatçı firmaya finansman sağlanır. Bu finansman yöntemi ile ithalatçı firmalar ilave finansman vadesine sahip olurken, ihracatçı firmalar da alacaklarını erken tahsil etmiş olurlar.

İhracatın geliştirilmesi ve ihracatçı ve ihracat bağlantılı mal üreten firmalara ihracata hazırlık döneminde daha ucuz finansman ile desteklenmesi amacıyla Türk Eximbank tarafından bankalar aracılığıyla ihracat taahüdü karşılığında kullandırılan kredi türü Bankamızca kullandırılmaktadır. TL veya döviz olarak kullanılan bu kısa vadeli ihracat kredilerin kullanım şartları Türk Eximbank tarafından belirlenmektedir.

İhracat ve ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı amacıyla kullanılan bir kredi türüdür. Prefinansman kredileri, ihracatçı firmanın doğrudan yurt dışındaki alıcıdan veya uluslararası piyasadan sağlayıp Bankamız aracılığıyla alışı yapıldıktan sonra kullandırılır.

​​